Pomoc pri zlepšovaní pracovných podmienok a ochrane zdravia zamestnancov

V novembri minulého roku sa v Španielsku, v baskickom meste Bilbao, kde sídli Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci, konala medzinárodná konferencia, ktorou sa slávnostne skončila dvojročná európska kampaň zameraná na bezpečnosť práce v údržbe. Na tejto konferencii sa náš redaktor stretol s Ing. Laurenciou Jančurovou z Národného inšpektorátu práce, odboru riadenia inšpekcie práce, ktorej položil niekoľko otázok.

Aká bola vaša predchádzajúca prax a ako ste sa dostali k vašej súčasnej pracovnej funkcii zástupkyne Slovenska pre Európsku agentúru bezpečnosti a zdravia pri práci?

Po predchádzajúcej praxi v závode Železorudné bane Rudňany vo funkcii technička bezpečnosti práce som v roku 1996 nastúpila na Inšpektorát práce v Košiciach ako inšpektorka čakateľka a po úspešne vykonaných skúškach som pôsobila ako inšpektorka práce v pôsobnosti Prešovského kraja. Táto práca spočívala predovšetkým v kontrole dodržiavania podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zamestnávateľských subjektoch, vo vyšetrovaní pracovných úrazov a vyšetrovaní podnetov a sťažností v oblasti BOZP, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Viac ako 20 rokov praxe v banskom závode a neskôr prax na poste inšpektora boli dobrým predpokladom na odborné zvládnutie funkcie manažérky národného kontaktného miesta. Korešpondencia, výmena skúseností, ako aj účasť na podujatiach organizovaných agentúrou vyžaduje navyše veľmi dobrú znalosť angličtiny, ktorá je v agentúre komunikačným jazykom. Štátnu jazykovú skúšku z angličtiny som absolvovala ešte pred nástupom na Inšpektorát práce a priebežne sa v nej ďalej zdokonaľujem.

Keďže úzko participujete aj na celoeurópskych aktivitách, aké sú podľa vás rozdiely v situácii bezpečnosti a ochrany zdravia na Slovensku a inde v Európe?

Úlohou slovenského kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je aktívne sa podieľať na tvorbe materiálov a šírení informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia na národnej úrovni. Zbierame, vyhodnocujeme a kompletizujeme informácie o návrhoch a projektoch v oblasti bezpečnosti práce. Cieľom spolupráce na európskej úrovni je zlepšenie pracovných podmienok a ochrany zdravia zamestnancov podporovaním toku technických, odborných a ekonomických informácií medzi všetkými zúčastnenými stranami. Národné kontaktné miesto spolu so sieťou partnerov na báze tripartity organizuje každoročnú európsku kampaň a vlastné aktivity, ako sú semináre pre zástupcov malých a stredných podnikov, súťaže pre mladých ľudí. Zbierame príklady Dobrej praxe, ktoré inovatívnym spôsobom napomáhajú riešiť závažné problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jednoducho povedané – snažíme sa byť rovnocenným partnerom v rámci Európskej únie a z tohto pohľadu môžem smelo povedať, že situácia BOZP na Slovensku je porovnateľná s vyspelými štátmi Európy.

Viac sa dočítate vo februárovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Február 2012