Úspešná misia lekárnikov pri odhaľovaní rizík mozgovej príhody – druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov

Každý deň, po celý náš život, zabezpečujú činnosť nášho srdca elektrické impulzy srdca. Niekedy však celkom stratia svoj pravidelný rytmus. Najčastejšou formou takejto arytmie je tzv. predsieňová – atriálna fibrilácia.

Ako upozorňujú kardiológovia zo Slovenskej asociácie srdcových arytmií, predsieňová – atriálna fibrilácia je porucha srdcového rytmu, ktorá sa často dáva do súvisu so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou. Spolu s vysokým krvným tlakom tvoria dva najzávažnejšie rizikové faktory cievnej mozgovej porážky, druhej najčastejšej príčiny úmrtí Slovákov!

 

Hlavným dôvodom morbidity a mortality pri predsieňovej fibrilácii je vyšší výskyt tromboemolických príhod, pri ktorých sa tromby vznikajúce v srdcovej predsieni krvným obehom dostávajú do mozgu a po uviaznutí v niektorej z mozgových tepien spôsobujú prerušenie prietoku krvi a dochádza tak k mozgovej porážke.

 

Výskyt atriálnej fibrilácie s narastajúcim vekom populácie, najviac však u osôb nad 50 rokov, významne narastá a  spôsobuje závažný klinický a v neposlednom rade aj ekonomický problém. Preto sa hľadajú nové cesty zisťovania skorých foriem ochorenia. Práve s týmto cieľom bol v roku 2017 na Slovensku spustený projekt Od srdca k srdcu, ktorý je zameraný na primárny skríning „rizikových osôb” so skrytou atriálnou fibriláciou či nediagnostikovanou alebo nekompenzovanou hypertenziou.

 

V rámci projektu sa v 132 vybraných zaškolených lekárňach vykonávajú denne metodicky jednotné skríningové merania pomocou tlakomeru microlife A150 Afib, ktorý je vybavený patentovanou technológiou Afib na detekciu atriálnej fibrilácie i technológiou MAM na trojnásobné meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie. Výsledky meraní sa zaznamenávajú online prostredníctvom ADC Systému centrálneho manažmentu pacientov.

 

Partnermi projektu sú a projekt podporujú Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská lekárnická komora, Úrad verejného zdravotníctva SR a Všeobená zdravotná poisťovňa.

 

Za 15 mesiacov od spustenia projektu bolo z celkového počtu 3 642 návštevníkov lekární, ktorí prejavili záujem o primárny skríning rizikových faktorov zachytených 138 osôb (3,79 %) so zaznamenanou fibriláciou predsiení, 456 osôb (22,73 %) neliečených na vysoký krvný tlak, u ktorých bola počas skríningového merania zaznamenaná hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a 434 osôb (26,53 %) liečených na vysoký krvný tlak, ktorým bola zistená hodnota systolického tlaku nad úroveň 140 mmHg napriek tomu, že uvádzali, že sú na hypertenziu liečení. Ako uvádza PharmDr. Peter Stanko, koordinátor projektu Od srdca k srdcu, cieľom meraní nie je stanoviť diagnózu, ale včas zachytiť pacienta so zvýšeným rizikom cievnej mozgovej príhody – všetkým osobám so zachyteným kardiovaskulárnym rizikom bola odporučená kontrola u ich ošetrujúceho lekára s cieľom potreby ich podrobnejšieho sledovania.

 

Potvrdilo sa tak, že práve verejné lekárne sú najdostupnejšie zdravotnícke zariadenia, ktoré majú ideálne podmienky na realizáciu plošného skríningu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody a prevencie srdcovo cievnych ochorení a sú tak kvalitným podporným článkom zdravotníctva pri zachytávaní kardiovaskulárnych rizík.

Patrí do vydania: 
September 2018