Andrea Cocherová - najdôležitejšie je, že môžeme pomáhať

Andreu Cocherovú pozná celé Slovensko ako tvár dobročinnej spoločenskej udalosti sezóny. Riaditeľka Plesu v opere sa však celý rok venuje hlavne tomu, aby prvý ples sezóny čo najefektívnejšie pomohol tým, ktorí to najviac potrebujú. Finančné prostriedky, ktoré organizátori vyzbierajú na 16. Plese v opere, tento rok poputujú predčasne narodeným deťom a ich rodinám.

Ples v opere je nielen významnou spoločenskou udalosťou, ale i dôležitým dobročinným podujatím. Ako môžu hostia plesu prispieť na charitatívny účel a komu ste sa rozhodli pomôcť tento rok?
Každý pár, ktorý sa zúčastní na Plese v opere, prispieva sumou 500 eur a viac na dobročinný účel. Tento rok sme sa týmto spôsobom rozhodli podporiť vznik a prevádzku Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na Plese v opere zúčastní každý rok 300 párov hostí, vieme, že minimálny výnos bude vo výške 150-tisíc eur a centrum určite vznikne.

 

Prečo ste sa rozhodli podporiť práve Centrá včasnej intervencie?
Na Slovensku máme Centier včasnej intervencie akútne málo, konkrétne tri, pričom všetky vznikli až v tomto roku. Na porovnanie – v Českej republike je takýchto centier 47 a prvé začali vznikať pred 25 rokmi.

 

Ako tieto centrá fungujú a akým deťom a rodinám najviac pomáhajú?
Centrá pomáhajú rodinám, v ktorých majú malé deti so zdravotným znevýhodnením. Skúsený tím odborníkov centier pomáha podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu a snaží sa tiež o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Centrá rodinám ponúkajú služby sociálneho pracovníka, fyziotera­peuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Často tieto služby poskytujú terénne.

 

Ples v opere chce teda podporiť vznik štvrtého CVI na Slovensku – v Banskej Bystrici. Koľko takýchto centier by ideálne Slovensko potrebovalo?
V ideálnom prípade by ich malo byť dvadsať. Od toho sme na Slovensku, žiaľ, veľmi vzdialení. Zriadenie štvrtého centra bude znamenať istý posun a existenciu centra aj v banskobystrickom kraji, ale stále budú chýbať v iných mestách, kde je ich potreba akútna. Preto Ples v opere nevníma svoju úlohu iba v tom, že pomôže zriadiť ďalšie centrum, ale snažíme sa upozorňovať na tento problém a apelovať na jeho riešenie.

 

Prečo sa so zriadením CVI začína až teraz? Neboli doteraz potrebné alebo bol problém inde?
Potreba je tu už dlhodobo, ale donedávna na vznik centier neboli vytvorené ani legislatívne podmienky. Tie dnes síce už vytvorené čiastočne sú, ale stále ostáva nejasných viacero faktorov vrátane ich financovania. Všetky tri centrá, ktoré dnes na Slovensku sú, vznikli a existujú vďaka súkromným zdrojom, navyše zahraničným. Pevne však veríme, že ľady sa pohnú a kompetentní
sa začnú týmto problémom zaoberať a riešiť ho.

 

Koľkým deťom na Slovensku môžu CVI pomôcť?
Ročne sa na Slovensku rodí viac ako 2000 detí so zdravotným znevýhodnením. Jedno centrum je pritom schopné poskytovať paralelne služby asi päťdesiatim rodinám. Dôležité je pokryť všetky spádové oblasti, aby služby boli dostupné pre rodiny zo všetkých častí Slovenska.

Vybrať dobročinný účel, ktorý Ples v opere podporí, určite nie je jednoduché. Na Slovensku i vo svete existuje množstvo jednotlivcov i organizácií, čo by ocenili finančnú pomoc. Už predminulý rok ste sa rozhodli pomôcť perinatologickým centrám, tento rok sa opäť zameriavate na predčasne narodené deti a ich zdravotné problémy. Ako vyzerá rozhodovanie o tom, komu daný rok pomôžete?
Máte úplnú pravdu, rozhodovanie o konkrétnom dobročinnom účele nie je jednoduché a vyžaduje si veľkú mieru poznania potrieb a zodpovednosti. Počas celého roka mapujeme situáciu primárne v oblasti zdravotníctva a v závere sa rozhodujeme medzi niekoľkými oblasťami. Dôležité pre nás je to, aby Ples v opere pomáhal riešiť a upriamoval pozornosť na akútne problémy týkajúce sa celého Slovenska.  

 

Prečo je podľa vás dôležité spájať Ples v opere s dobročinnosťou?
Na Plese v opere sa každoročne zúčastňujú významné osobnosti pôsobiace v rôznych oblastiach verejného života. Svojou prácou významne prispievajú k rozvoju vedy, školstva, vzdelávania, hospodárstva či kultúry a často im nie je ľahostajný ani osud ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nadanie, úspech a dobročinnosť k sebe patria.

 

Ples v opere nemal dobročinný rozmer úplne od začiatku. Ako jeho hostia zareagovali, keď ste začali s podporou charitatívnych činností?
S dobročinnosťou sme začínali postupne a rovnako postupne si ju hostia osvojovali. Dobročinný príspevok pre každý pár sme uviedli v roku 2012 a dôkazom, že hostia tento krok prijali, je fakt, že kapacita opery je každoročne úplne naplnená. Navyše nám hostia čoraz viac prispievajú sumou, ktorá presahuje príspevok 500 €, a pribúdajú aj takí, ktorí sa z rôznych dôvodov zúčastniť nemôžu a napriek tomu na dobročinnosť prispejú. Veľmi si to vážime.

 

Aký úspech doteraz mali dobročinné zbierky Plesu v opere? Koľko eur sa organizátorom podarilo vyzbierať a komu tieto peniaze počas rokov pomohli?
Od roku 2010 sa nám podarilo na dobročinné účely vyzbierať a venovať viac ako milión eur. Umožnili sme prístup znevýhodneným ľuďom ku kultúre, významne sme podporili Detské kardiocentrum, perinatologické centrá a kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.    

 

Ples v opere tento rok oslavuje už 16 rokov. Pamätáte si ešte jeho prvý ročník? Čo všetko sa za toľko rokov zmenilo na plese i pre vás osobne?
Pamätám si aj prvý ročník pomerne dobre a odvtedy sa toho zmenilo naozaj veľa. Plesy, a nielen ten v opere, zaznamenali výrazný posun najmä v oblasti plesovej etikety. Nás veľmi teší, že Ples v opere získal kredit a uznanie a patrí dnes medzi najvýznamnejšie udalosti spoločenského života. Najdôležitejšie je však to, že práve vďaka postaveniu, ktoré ples má, môžeme pomáhať druhým. A to je tá najdôležitejšia zmena aj pre mňa osobne.

 

Autor/Miroslava Germanová
Foto/Orange

Patrí do vydania: 
December 2015